Xem album các buổi học

Phụ huynh luôn có thể xem lại album tổng hợp tất cả các hình ảnh/video của con trong suốt thời gian học tại cơ sở (bao gồm cả lớp can thiệp, lớp bán trú và lớp nhóm)

=> Chọn tab "Hồ sơ" => Chọn mục "Album"

Last updated