Xem lịch học của bé

Phụ huynh có thể kiểm tra thời khóa biểu và lịch học theo tuần của bé, nhanh chóng cập nhật các thay đổi về các buổi học.

Lịch học sẽ hiển thị các thông tin:

  • Loại hình lớp học: Can thiệp cá nhân / Bán trú / Lớp nhóm

  • Hình thức: Cố định / Phát sinh

  • Giờ học: Giờ bắt đầu - giờ kết thúc (chỉ áp dụng cho buổi học cá nhân)

  • Trạng thái của buổi học: Chưa học / Đã học / HS nghỉ / TLV nghỉ

Last updated