Xem Kế hoạch can thiệp

1. Chọn bé cần xem

  • Nếu Phụ huynh có nhiều hơn 1 bé đang cùng theo học tại một cơ sở, chọn bé cần xem ở màn hình chính.

  • Nếu Phụ huynh chỉ có 1 bé, app sẽ hiển thị mặc định bé đó.

2. Xem Kế hoạch can thiệp của trẻ

Chọn tab "Hồ sơ" ở thanh điều hướng cuối màn hình, sau đó chọn mục "Kế hoạch can thiệp"

Phụ huynh chỉ cần bấm vào mục tiêu để xem các thông tin chi tiết của một mục tiêu

Phụ huynh còn có thể xem các Kế hoạch can thiệp trước đó của bé

Last updated