Xem báo cáo tuần

CÁCH 1: Bấm chọn trực tiếp báo cáo tuần cần xem trên "Trang chủ"

CÁCH 2:

  • Vào thẻ "Hồ sơ" bên dưới thanh menu

  • Vào "Nhật ký học tập". Tất cả các báo cáo của học sinh đều được lưu tại đây

  • Chọn thẻ "Tuần" để xem tất cả các báo cáo tuần của học sinh

  • Chọn báo cáo bạn cần xem để hiển thị chi tiết báo cáo.

Last updated